wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Reklamacje

Reklamacje

Reklamacje

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu sklepu, należy kierować na adres: GRAPHITE Marta Smuła, ul. Wichrowe Wzgórze 6, 32-091 Masłomiąca, biuro@graphite.com.pl
Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: GRAPHITE Marta Smuła, ul. Wichrowe Wzgórze 6, 32-091 Masłomiąca.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów, proporcji towaru), nie mogą być podstawą reklamacji Towaru.


Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) , zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. W przypadku braku spisanego protokołu reklamacyjnego, reklamacja dotycząca uszkodzenia towaru nie będzie uwzględniona.


FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU
 


Przejdź do strony głównej
alt